پروژه های انجام شده

طراحی وساخت برج های خنک کننده

انجام طراحی وساخت برج  های خنک کننده با پوشش های کامپوزیتی