دیدگاه ما

شرکت دانش بنیان کامپوزیت صنعت قائم با بهره گیری از منابع انسانی متعهد، متخصص و مجرب و استفاده از مدیریت دانش به منظور ارتقا رضایت مشتریان با صیانت از رهبری سازمانی موارد ذیل را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است.

  • بهبود کیفیت محصولات و ارتقاء خدمات
  • نوآوری و خلاقیت در طراحی ، تولید و معرفی محصولات کامپوزیتی
  • توسعه نگرش سیستمی و فرآیندیدر راستای مدیریت دانش محور
  • گرفتن سهم بازار و تنوع محصولات با دیدگاه توسعه پایدار