طراحی و اجرای سقف های میدان امام علی اصفهان با پوشش کامپوزیت توسط شرکت کامپوزیت صنعت قائم