حضور شرکت کامپوزیت صنعت قائم در نمایشگاه بین المللی تجهیزات دریایی بندرعباس در آذر ماه سال 1398