طراحی و اجرای سقف های مسجد مصلی اصفهان با پوشش کامپوزیت توسط شرکت کامپوزیت صنعت قائم