طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی در قطر های مختلف و به سفارش مشتری